Vedtægter

Vedtægter for Sæby Sejlklub
stiftet den 20.april 1971

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er SÆBY SEJLKLUB og dens hjemsted er Sæby kommune.

§ 2 Foreningens formål
SÆBY SEJLKLUB´s formål er at fremme interessen for sejl- og motorbådssport og at skabe bedst mulige forhold og sikkerhed for udøvelsen af samme.

§ 3 Medlemsskab af organisationer
Foreningen er medlem af DANSK SEJLUNION og er undergivet dennes bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Som aktivt junior-, ungdoms- og seniormedlem, ægtefælle/samlever medlem samt passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 7 år.
Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre eller værge.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter,
jvnf. § 15. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.
Medlemskategorier:
Junior 7 – 16 år
Ungdom 17 – 21 år
Senior over 21 år
Senior par over 21 år
Passiv alle aldre.
Man forbliver junior- og ungdomsmedlem til og med det år, man fylder henholdsvis 16 og 21 år. Par (ægtefælle/samlever) medlemskab kræver samme husstand og giver 2 senior-medlemskaber.

§ 5 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal være betalt senest den 1. februar. For nye medlemmer senest en måned efter modtagelse af kontingentopkrævningen. Er kontingentet ikke betalt senest den 1. februar, eller senest en måned efter udsendelse af opkrævning for nye medlemmer, sendes yderligere en kontingentopkrævning med et tillæg af et administrationsgebyr, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 6 Udmeldelse / Eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til en 1. januar. Når et medlem er kommet i kontingentrestance ud over 1. marts er medlemmet udelukket.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 3 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 10 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom det har adgang til denne, med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens love,
jvnf. § 15.
Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som er foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver,
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (evt. ved meddelelse i foreningens blad, i en lokal avis, eller ved opslag i foreningslokalet). Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Passive medlemmer har ikke stemmeret. De har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret.
Alle øvrige medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret med 1 stemme.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Valgbare til bestyrelsen er alle aktive, stemmeberettigede medlemmer, der er myndige.
Valg af medlemmer til udvalg og de nedenfor nævnte afdelinger er ikke underkastet disse krav.

§ 8 Dagsordenen
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, som afgår efter 2 år.
8.
Valg af 1 første- og 1 anden suppleant, som afgår efter 1 år.
9.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Valg af mindst 3 medlemmer til hver af nedennævnte afdelinger:
Seniorafdelingen, Junior og Ungdomsafdelingen, Fællesafdelingen og Ejendomsafdelingen.
11.
Valg af udvalg.
12.
Eventuelt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i
§ 7 andet afsnit.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/4 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved stemmeflertal, jvnf. dog
§ 6, 15 og 16 stk 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 1/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer.
Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11 Bestyrelse / Valg / Ansvar
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Denne rådgives af de 4 afdelinger, som hver har et bestyrelsesmedlem som formand.
Seniorafdelingen planlægger og gennemfører kap- og tursejladser samt sociale tiltag i sammenhænge hermed. Afdelingen kan arrangere aktiviteter af informativ og undervisningsmæssig karakter for seniorer.
Junior- og ungdomsafdelingen planlægger og gennemfører sejladser, arrangementer og undervisning for klubbens junior- og ungdomsmedlemmer.
Fællesafdelingen planlægger og gennemfører arrangementer af social karakter for medlemmerne med ledsagere og børn. Afdelingen varetager endvidere redaktion og distribution af klubblad.
Ejendomsafdelingen varetager tilsyn og vedligeholdelse af foreningens bygninger, inventar og materiel af enhver art.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær samt yderligere 1 medlem. Den vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår efter tur, idet dog formanden er på valg hvert år.
Listevalg kan ikke finde sted.
Formanden vælges ved særlig afstemning.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsens på lovlig vis trufne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.
Formanden repræsenterer foreningen udadtil, indkalder til bestyrelsesmøder og generalforsamling, leder bestyrelsesmøder samt udarbejder bestyrelsens årsberetning.
Næstformanden overtager formandens funktioner i dennes forfald og er iøvrigt formanden behjælpelig i dennes arbejde.
Kassereren fører foreningens regnskaber, opkræver kontingent, forestår foreningens udbetalinger efter bestyrelsens anvisninger og udarbejder årsregnskab til forelæggelse på generalforsamlingen.
Sekretæren fører foreningens protokoller, varetager arkivet og besørger foreningens skriftlige arbejde.
Foreningen tegnes af formanden, som i almindelighed kan forpligte foreningen i retsforhold, efter forelæggelse og vedtagelse i bestyrelsen.
Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse, efter det først er vedtaget på en generalforsamling.

§ 12 Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog inden 14 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er bemyndiget til at nedsætte udvalg.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, deriblandt formand eller næstformand er til stede.
I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Over bestyrelsens handlinger og beslutninger føres en protokol.

§ 13 Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal senest 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status fremlægges forsynet med påtegning af revisorerne på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status fremlægges for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påsé, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 16 Foreningens ophævelse
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal af stemmer, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af sejlklubbens ophævelse skal generalforsamlingen vælge et udvalg på 3 medlemmer, som skal forestå realisering af fast ejendom, løsøre m.v.
Den samlede formue, der er i behold, skal på bedst mulig måde anvendes til støtte af sejlsporten på een eller flere af følgende måder:
a) Genetablering af en sejlklub i Sæby kommune
b) Støtte til juniorarbejdet indenfor sejlsport i Sæby Kommune.
c) Gennem Sæby kommunes folkeoplysningsudvalg efter vejledning og anbefaling af Dansk Sejlunion.

Senest ændret maj 2010